Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ "เปรมชัย กรรณสูต"

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ "เปรมชัย กรรณสูต"

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา หน้า 2 เล่ม 140 ตอนที่ 17ข ลงวันที่ 2 พฤษภาคม เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9ชั้นที่ 4 ซึ่ง นายเปรมชัย กรรณสูต ได้รับพระราชทาน

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "สิระ เจนจาคะ"

โปรดเกล้าฯ ส.ว.เพิ่ม "พลเอก พหล" สมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งว่าง

เนื่องจากต้องคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม คดีถึงที่สุดให้จำคุก ฐานร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และร่วมกันมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคดีอันถึงที่สุดแล้ว อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6และข้อ 7(2) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และนายเปรมชัย กรรณสูต เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ประกาศ ณ วันที่ 25เมษายน พ.ศ. 2566

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ "เปรมชัย กรรณสูต"